Niezalogowany
zmień rozmiar:

Ustalony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w terminie od15maja 2023od godz. 8.00 do 19czerwca 2023do godz. 15.00.

UWAGA :

tylko od 15do 31 maja 2023 do godziny 15.00można składać w systemie elektronicznym NABO wnioski do:

 • klasy dwujęzycznej i klasy DP z maturą międzynarodową dotyczy I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów do w/w klas odbędzie się 06 czerwca 2023r. godz. 13.00 w siedzibie szkoły. Podanie wyników 16 czerwiec 2023 r.

 • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej i klasy o profilu sportowym dotyczy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Test sprawnościowy do w/w klas odbędzie się 07 czerwca 2023r. godz. 14.00 w siedzibie szkoły. Podanie wyników 16 czerwiec 2023 r.

WAŻNE!PODSTAWĄ DO DOPUSZCZENIA KANDYDATÓW DO EGZAMINÓW JEST ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NABOROWYCH W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM NABO w terminie od 15do 31 maja2023r.Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminach od 23 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca 2023r.do godziny15.00.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18lipca2023r. o godz. 12.00.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowejOd 19 do 28 lipca2023wszkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 31lipca2023r. o godz. 12.00


Jak obliczyć punkty?

O przyjęciu do danego oddziału decyduje uzyskana przez kandydata liczba punktów.

Maksymalnie można uzyskać 200 punktów w tym:

 • 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,

 • 100 punktów za oceny oraz dodatkowe osiągnięcia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

  1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach z przedmiotów:

 • języka polskiego – mnożymy przez 0,35

 • matematyki – mnożymy przez 0,35

 • z języka obcego nowożytnego - mnożymy przez 0,30


  2. Oceny i osiągnięcia na świadectwie:

Sumujemy punkty za:

 1. oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie

 • celujący – 18 punktów;

 • bardzo dobry – 17 punktów;

 • dobry – 14 punktów;

 • dostateczny – 8 punktów;

 • dopuszczający – 2 punkty

 1. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów,

 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty,

 3. inne osiągnięcia wymienione na świadectwie tj. uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max – 18 punktów,


Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:


https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Rekrutacja ID: 158; Wersja: 23.163.2.15 Harmonogram ID: 0;