Niezalogowany
zmień rozmiar:

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w terminie od 17 maja 2021 od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 do godz. 15.00.

UWAGA :

tylko od 17do 31 maja 2021 można składać w systemie elektronicznym NABO wnioski do:

  • klasy dwujęzycznej i klasy DP z maturą międzynarodową dotyczy I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów do w/w klas odbędzie się 9 czerwca 2021r. godz. 13.00 w siedzibie szkoły. Podanie wyników 17 czerwiec 2021r.

  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej i klasy o profilu sportowym dotyczy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Test sprawnościowy do w/w klas odbędzie się 11 czerwca 2021r. godz. 14.00 w siedzibie szkoły. Podanie wyników 17 czerwiec 2021r.

WAŻNE : PODSTAWĄ DO DOPUSZCZENIA KANDYDATÓW DO EGZAMINÓW JEST ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NABOROWYCH W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM NABO w terminie od 17 do 31 maja2021r.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o  świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminach od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca2021r. o godz. 14.00.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 23 do 30 lipca 2021 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 31lipca 2021r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, niepóźniej niż do 24września 2021r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie  równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 02 sierpnia2021r. o godz. 13.00Gmina Wałbrzych zapewnia możliwość odpłatnego zakwaterowania uczniów w internacie międzyszkolnym szkolnym, zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11a; szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im.J.Kusocińskiego w Wałbrzychu (www.zs4.walbrzych.pl) oraz na portalu oświatowym Gminy Wałbrzych (www.edu.um.walbrzych.)
Rekrutacja ID: 148; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 865;