Niezalogowany
zmień rozmiar:

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.

  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

UWAGA :

tylko od 15 do 22 czerwca można składać w systemie elektronicznym NABO wnioski do:

  • klasy dwujęzycznej i klasy DP z maturą międzynarodową dotyczy I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów do w/w klas odbędzie się 3 lipca 2020r. godz. 10.00 w siedzibie szkoły,

  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej i klasy o profilu sportowym dotyczy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Test sprawnościowy do w/w klas odbędzie się 7 lipca 2020r. godz. 10.00 w siedzibie szkoły

WAŻNE: PODSTAWĄ DO DOPUSZCZENIA KANDYDATÓW DO EGZAMINÓW JEST ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NABOROWYCH W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM NABO w terminie od 15 do 22czerwca 2020r.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły (należy wprowadzić oceny ze świadectwa do systemu Nabo, a następnie dostarczyć świadectwo do placówki pierwszego wyboru),

  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (należy wprowadzić wynik punktowy z zaświadczenia do systemu Nabo, a następnie dostarczyć zaświadczenie do placówki pierwszego wyboru).Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz.15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, niepóźniej niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą19 sierpnia2020 r.


Dodatkowerozwiązania ujęte w harmonogramie


Wpostępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy– Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy niezastaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach.
Gmina Wałbrzych zapewnia możliwość odpłatnego zakwaterowania uczniów w internacie międzyszkolnym szkolnym, zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11a; szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im.J.Kusocińskiego w Wałbrzychu (www.zs4.walbrzych.pl) oraz na portalu oświatowym Gminy Wałbrzych (www.edu.um.walbrzych.)Rekrutacja ID: 143; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 763;